Procedura mycia cystern dla kierowców

CEL

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad:

 • postępowania dla kierowców,
 • niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa na terenie myjni,
 • parkowania na terenie myjni przed rozpoczęciem procesu mycia,

DEFINICJE

Organizacja – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EVEREST II Spółka Cywilna
SQAS (Cleaning) – Safety and Quality Assessment System (cleaning) – system oceny bezpieczeństwa i jakości w czyszczeniu cystern.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Za przestrzeganie i realizację postanowień niniejszej procedury odpowiedzialni są Współwłaściciele
EVEREST II S.C., pracownicy uczestniczący w procesie mycia cystern zgodnie z zagadnieniami opisanymi w „Zakresach i Obowiązkach Pracowników” oraz kierowcy.

OPIS POSTĘPOWANIA

 • Po przybyciu na myjnie kierowca ma obowiązek zgłosić się do biura Myjni celem wypełnienia druku zlecenia mycia lub dezynfekcji. Druki zleceń mycia znajdują się w biurze myjni. Kierowca ma obowiązek poinformować po jaki produkcje będzie czyszczony zbiornik transportowy oraz o ilości resztek produktu, który był przewożony .
 • Kierowca podpisując zlecenie mycia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016r dotyczącego RODO Ar. 28. Dane osobowe są potrzebne do wypisania poprawnie zlecenia mycia, dokumentu Mycia ECD oraz wystawienia faktury VAT. W innym celu dane osobowe nie będą przetwarzane.
 • Po wypełnieniu druku zlecenia kierowca oczekuje w pojeździe na wjazd do myjni. Pracownik myjni podejdzie do pojazdu, poinformuje na które stanowisko ma wjechać kierowca i pomoże w bezpiecznym manewrze wjazdu na obiekt myjni. Obowiązkiem kierowcy jest przed wjazdem na stanowisko otworzyć i zabezpieczyć przed zamknięcie dekle, Po wjechaniu na stanowisko Myjni, kierowca opuszcza pojazd i stanowisko do mycia cystern. Prosimy o zamykanie kabin samochodowych. Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione bez opieki.
 • Po umyciu zbiornika transportowego pracownik podejdzie i poprosi kierowcę o udanie się na stanowisko mycia w celu dokonania odbioru czystości mytych elementów zbiornika transportowego (węży, redukcje, układ CIP, włazy, koperty, wypływki, tuby do węży) wraz ze zbiornikiem transportowym. Kierowca ma prawo do kontroli czystości.
 • Po pozytywnym skontrolowaniu czystości zleconych do mycia komór transportowych oraz akcesoriów. Kierowca ma obowiązek sprawdzić przed wyjazdem gotowość pojazdu do wyjazdu ze stanowiska tzn:
 1. czy do zbiornika transportowego nie są podpięcia przyłącza wody/pary,
 2. czy jest cała otwarta brama,
 3. czy są ściągnięte kliny z pod kół,
 4. czy jest ściągnięta drabinka oraz zamknąć barierkę zabezpieczającą.
 • Kierowca przejeżdża na parking i zgłasza się celem odbioru dokumentu mycia ECD i reguluje należność za usługę.
 • Kierowca czy inna osoba, która nie zastosuje się do procedur obowiązujących na terenie myjni cystern EVEREST II S.C. I z tego tytułu wyrządzi szkodę osobą przebywającym na terenie firmy i/lub mieniu firmy EVEREST II S.C. (nieruchomości i ruchomości) pokrywa wszelkie koszty wszelkich naprawy i/lub szkody na osobie.

UWAGA!

Podczas przebywania na terenie Myjni (stanowiska mycia) kierowca zobowiązany jest używać okularów oraz odzieży ochronnej.

Kierowca przed przystąpieniem do wjazdu i poruszaniem się na myjni ma obowiązek zapoznania się z piktogramami umieszonymi na terenie Myjni Cystern EVEREST II S.C.

W przypadku nie zastosowania się do w/w/ regulaminu Myjnia Cystern i Zbiorników Transportowych nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody lub uszczerbek na zdrowiu kierowcy.

Załączniki

Formularz – Zlecenie mycia
Formularz – Dokument Mycia ECD